Чергові загальні збори акціонерів Біржі відбудуться 22 квітня


 

У відповідності до ст. 35 Закону України "Про акціонерні товариства" ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФОНДОВА БІРЖА "ПЕРСПЕКТИВА" (далі по тексту - Товариство) місцезнаходження: 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 30, повідомляє, що
22 квітня 2011 року об 11:00 за адресою: 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна,буд. 30, офіс. 209 відбудуться чергові загальні збори акціонерів.
Реєстрація акціонерів проводитиметься з 10:00 год. до 10:30 год. за місцем проведення зборів.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах - 18.04.2011 року.
Порядок денний:
1 питання: Обрання секретаря засідання загальних зборів Товариства.
2 питання: Обрання лічильної комісії Товариства.
3 питання:Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2011 рік.
4 питання:Звіт Біржової ради Товариства за 2010 рік.
5 питання: Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2010 рік.
6 питання:Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2010 рік.
7 питання: Створення резервного фонду (капіталу) Товариства.
8 питання:Розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за 2010 рік.
9 питання: Відкликання членів Біржової ради Товариства.
10 питання: Обрання членів Біржової ради Товариства.
11 питання: Затвердження умов цивільно–правових договорів, що укладатимуться з членами Біржової ради, обрання особи, що уповноважується на підписання цивільно – правових договорів з членами Наглядової ради.
12 питання: Відкликання членів Ревізійної комісії Товариства.
13 питання: Обрання Ревізійної комісії Товариства.
14 питання: Затвердження умов цивільно–правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства, обрання особи, що уповноважується на підписання цивільно – правових договорів з членами Ревізійної комісії Товариства.
15 питання: Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року. Визначення характеру та граничної вартості таких правочинів.
16 питання: Внесення змін до Статуту шляхом прийняття Статуту Товариства у новій редакції.
 
Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ «ФОНДОВА БІРЖА «ПЕРСПЕКТИВА» за 2010 рік (тис. грн.)

Найменування показника
період
звітний
попередній
Усього активів
50 212
43 181
Основні засоби
121
284
Довгострокові фінансові інвестиції
49 495
42 383
Запаси
2
34
Сумарна дебіторська заборгованість
338
143
Грошові кошти та їх еквіваленти
 20
52
Нерозподілений прибуток
1
1 771
Власний капітал
50 000
42 771
Статутний капітал
50 001
41 000
Довгострокові зобов'язання
 
 
Поточні зобов'язання
106 194
79 109
Чистий прибуток (збиток)
(1770)
1 621
Середньорічна кількість акцій (шт)
4 391 780 822
4 100 000 000
Кількість власних акцій, викуплених протягом року
 -
 -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду
 -
 -
Чисельність працівників на кінець періоду
 17
20

 
В період до дати проведення чергових загальних зборів, а також безпосередньо в день проведення зборів акціонер має можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішення з питань порядку денного, за адресою: вул. Леніна, буд. 30 у робочі дні, робочий час в офісі 209 за вказаною адресою. Відповідальна особа Товариства за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Шишков Станіслав Євгенійович.

18 березня 2011 р.