Регламент (умови) Аукціону щодо продажу акцій ПАТ "Науково-виробничий центр "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод", в т.ч. документи та дії для покупців.


ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

·  Аукціон - конкурсний спосіб торгівлі на Біржі, згідно з яким купівля-продаж цінних паперів здійснюється Учасником Біржових торгів шляхом подання та виконання Заявок (в формі Електронного документа) за визначеним режимом та цим Регламентом.

·  Акцепт – Електронний документ, який створюється Учасником Біржових торгів або Біржею (на підставі доручення Департаменту), а адресатом є інші Учасники Біржових торгів, що містить безумовну згоду на укладання договору купівлі-продажу згідно умов поданої Заявки. Факт надання Акцепту на Біржі реєструється автоматично в ЕТС Біржі.

·  Біржа - Публічне акціонерне товариство "Фондова біржа "Перспектива".

·  Департамент - Департамент комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) місцезнаходження: 01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 10, код платника податків згідно Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України 19020407.

·  Договір - Договір про співробітництво між Публічним акціонерним товариством "Фондова біржа "Перспектива та Департаментом комунальної власності м. Києва виконавчим органом Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

·  Правила Біржі - Правила ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФОНДОВА БІРЖА «ПЕРСПЕКТИВА», затверджені Біржовою радою та зареєстровані НКЦПФР.

·  Положення - Положення про порядок продажу в процесі приватизації на фондових біржах пакетів акцій акціонерних товариств, затвердженого наказом Фонду державного майна України, Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Антимонопольного комітету України від 16.11.1998 № 2141/297/9 (у редакції наказу Фонду державного майна України від 09.04.2012 № 481, рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 09.04.2012 № 508, розпорядження Антимонопольного комітету України від 09.04.2012 № 216-р), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 7 травня 2012 р. за № 725/21038.

·   BIT eTrade IPO - віддалений термінал, на якому відображається  книга реєстрації Заявок та за допомогою якого Департамент або Біржа (на підставі доручення Департаменту) Акцептує Заявки.

Інші терміни вживаються у відповідності з Правилами Біржі, чинними нормативно-правовими актами.

1.  ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.  Згідно умов Договору Біржа організує Аукціон з продажу цінних паперів, а саме акцій ПАТ НВЦ "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод" (код за ЄДРПОУ 23518596), код ISIN UA4000137228, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва (далі – ЦП), в електронній торговельній системі Біржі.

Реалізація зазначених ЦП відбувається відповідно до вимог чинного законодавства України, Положення, Правил Біржі, Договору та цього Регламенту.

2.  УЧАСНИКИ БІРЖОВИХ ТОРГІВ ПРИ АУКЦІОНІ

2.1. Продавцем ЦП виступає Департамент.

2.2. Покупцями на Аукціоні можуть бути особи визначені частиною першою статті 8 Закону України "Про приватизацію державного майна". Такі особи можуть взяти участь в аукціоні безпосередньо, зареєструвавшись як покупець, або опосередковано, звернувшись до торговця цінними паперами, який буде виступати покупцем акцій на аукціоні. Якщо власником акцій бажає стати торговець цінними паперами, він бере участь в аукціоні як покупець.    Не можуть бути Покупцями особи зазначені в частині третій статті 8 Закону України "Про приватизацію державного майна".

2.3.  Для участі в Аукціоні Покупці, згідно з вимогами проведення Аукціону, мають виконати наступні умови допуску до Аукціону:

2.3.1 подати на Біржу заяву на участь в  Аукціоні, Замовлення на придбання та документи згідно вимог цього Регламенту. На момент подання замовлення на придбання кожен покупець та кожна особа, яка має намір придбати акції на Аукціоні на власне ім'я (стати кінцевим власником), повинні мати відкриті рахунки в цінних паперах у обраних ними депозитарних установ. Торговець, який має намір придбати акції на ім'я клієнтів, повинен мати відомості про цих осіб як потенційних власників акцій.

2.3.2 отримати доступ до ЕТС Біржі для участі в Аукціоні відповідно до розділу 4 Правил Бірж з урахуванням особливостей проведення Аукціону. Зокрема, участь в Аукціоні потребує отримання акредитації Уповноваженого представника Учасника Біржових торгів, укладення договору про надання послуг ЕЦП з ЦСК Біржі (відповідно до Регламенту ЦСК Біржі), підключення Торгового терміналу та отримання Паролю доступу тощо.

2.3.3 надати Біржі документи та виконати необхідні дії, передбачені чинним законодавством щодо протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, а також надати документи щодо дотримання вимог законодавства про приватизацію та законодавства про захист економічної конкуренції;

2.3.4 внести Реєстраційний внесок, відповідно до Правил Біржі;

2.3.5 укласти Договір про участь в Аукціоні;

2.3.6 внести гарантійний внесок у розмірі, встановленому в Інформації про продаж на Аукціоні пакету акцій (далі – Інформація про продаж), з урахуванням умов Договору про участь в Аукціоні.

2.4. Перелік дій та документів, що мають бути виконані покупцями та надані до Біржі для участі в Аукціоні згідно п. 2.3 цього Регламенту, наводиться у Додатку до цього Регламенту та має бути опублікований на офіційному інтернет-сайті Біржі для забезпечення максимальної зручності покупців.

2.5. Розмір та порядок оплати покупцем-переможцем Аукціону Біржового збору та інших платежів визначається в Договорі про участь в Аукціоні.

3.  ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНУ

3.1. Департамент надає Біржі відповідно до чинного законодавства України усі документи та відомості, необхідні для проведення Аукціону, та, у випадку внесення змін або доповнення до документів, що стосуються проведення Аукціону, має повідомляти про такі зміни Біржу.

3.2. Форма проведення Аукціону – Електронний Аукціон.

3.3.  Метод проведення Аукціону - аукціон на підвищення ціни (АПЦ), що полягає у визнанні переможцем такого покупця, який запропонував найвищу ціну.

3.4. При проведенні Аукціону використовуються тільки конкурентні лімітовані заявки.

3.5. Крок Аукціону (фіксоване значення (сума), на яке може підвищуватися наступна Заявка в ході Аукціону) встановлюється Біржею не пізніше 10:00 дня проведення Аукціону, відповідно до вимог чинного законодавства, Положення, Правил Біржі, з врахуванням ринкової кон’юнктури та оголошується у день проведення Аукціону.

3.6. Сценарії розміщення: анонімний сценарій.

3.7. На Торговельну сесію виставляється до продажу один Лот – 3 100 штук ЦП.

3.8. Початкова ціна продажу акцій: 143 200 000,00 грн.

3.9. Департамент протягом тижня після офіційної публікації Інформації про продаж подає до Біржі в електронному вигляді для розміщення на офіційному Інтернет-сайті Біржі копії таких документів:

·  копію наказу продавця про затвердження пакету акцій АТ, які підлягають продажу на аукціоні на Біржі;

·  копія інформаційного повідомлення про продаж пакета акцій на аукціоні;

·  копії балансів та звітів про фінансові результати АТ, акції яких підлягають продажу на аукціоні, за останні три роки та за останній звітний період.

3.10. Біржа, починаючи з дати отримання від Департаменту документів, зазначених у п. 3.9 цього Регламенту,  повинна надати кожному бажаючому можливість ознайомитися з документами щодо кожного пакета акцій, у тому числі надати можливість зробити копії таких документів, які розміщені на офіційному Інтернет-сайті Біржі або в приміщенні(ях), зазначеному(их) в Інформації про продаж.

3.11. Біржа в день отримання від Департаменту заявки (замовлення) на продаж складає бюлетень торговельної сесії. Біржа забезпечує покупцям вільний доступ до бюлетеня в приміщенні(ях), зазначеному(их) в Інформації про продаж, та шляхом розміщення на офіційному інтернет-сайті Біржі.

3.12. Покупець має укласти с Біржею Договор про участь в Аукціоні. Умовою укладення Договору про участь в Аукціоні є вчасне подання документів та виконання дій, передбачених п. 2.3.1-2.3.4 цього Регламенту до 13-ї години робочого дня, що передує Аукціону.

3.13. Покупець не допускається до Аукціону у разі невиконання п. 2.3.6, а саме ненадходження  гарантійного внеску на рахунок Біржі (№26501184084 у АБ "Укргазбанк", код банку 320478, отримувач: ПАТ "Фондова біржа "Перспектива", код за ЄДРПОУ 33718227) до 15-ї години дня, що передує Аукціону, з урахуванням умов Договору на участь в  Аукціоні.

3.14. Біржа аналізує відповідність виконання покупцями дій та наданих документів згідно п. 2.3-2.4 цього Регламенту та може повідомляти покупцям про результати такого аналізу, зокрема, відповідності документів вимогам чинного законодавства та цього Регламенту.

3.15. Протягом дня, що передує Аукціону, Біржа надає Департаменту другі примірники переліку зареєстрованих замовлень на придбання, переліку отриманих гарантійних внесків та пред'являє (надає) другі примірники замовлень на придбання разом з усіма додатками до них.

3.16. Рішення про допуск покупців або відмову у допуску до Аукціону приймається Біржею (Біржова Рада та/або директор) на підставі отриманих від покупців документів та платежів відповідно до умов допуску до Аукціону. Причинами відмови в допуску до Аукціону є: відсутність об'єкта придбання в бюлетені чергової торговельної сесії або отримання повідомлення від Департаменту про відмову у допуску до аукціону або про призупинення (припинення/відміну) аукціону по зазначеному об'єкту; відсутність у замовленні на придбання акцій реквізитів, необхідних для ідентифікації покупця або об'єкта аукціону; відсутність документів, подання яких є необхідним для Департаменту; несплата або несвоєчасна сплата необхідних платежів; відсутність у покупця (кінцевого власника) права на участь в аукціоні. Відмова покупцю від участі в аукціоні з визначенням причини заноситься Біржею в протокол біржових торгів. Департамент погоджується, що за таких умов рішення Біржі про допуск покупців або відмову у допуску до Аукціону приймається у відповідності до чинного законодавства та нормативно-правових актів.

3.17. Департамент має право повідомити Біржу про призупинення (припинення/відміну) аукціону по зазначеним ЦП включно до 18:00 дня, що передує Аукціону та забезпечує публікацію про призупинення (припинення/відміну) аукціону по зазначеним ЦП в найближчому номері газети «Хрещатик».

3.18. Не пізніше 21:00 дня, що передує Аукціону, Біржа публікує на офіційному інтернет-сайті Біржі повідомлення, що містить перелік покупців, що допущені до Аукціону, або повідомлення про призупинення (припинення/відміну) Аукціону по зазначеним ЦП.

3.19. Біржа включає ЦП до біржового списку за день до проведення Аукціону.

3.20. Грошовий ліміт на укладання договорів купівлі-продажу встановлюється кожному Учаснику Біржових торгів в розмірі, не меншому ніж початкова ціна ЦП, зазначена у оголошенні про продаж майна.

3.21. Прийом Заявок проводиться засобами ЕТС Біржі в день проведення Аукціону з 10-00 до 12-00 за Київським часом. Заявки подаються покупцями з врахуванням кроку Аукціону, встановленого згідно п. 3.5 цього Регламенту. При цьому кожен покупець у своїй Заявці може підвищити на крок Аукціону тільки ціну, зафіксовану у Заявці іншого покупця (найбільшу за ціною на поточний момент часу), але не власну попередню Заявку. Заявки, що не відповідають умовам Аукціону (цьому Регламенту, Правилам Біржі), відхиляються Біржею.

3.22. Біржа (за дорученням Департаменту) Акцептує Заявки за допомогою BIT eTrade IPO  в день проведення Аукціону з 15-00 до 16-00 за Київським часом.

3.23. Заявки, що надійшли до Біржі після настання кінцевого терміну їх прийому, що був вказаний в Регламенті Аукціону, автоматично відхиляються Біржею.

3.24. Біржа забезпечує оформлення результатів Аукціону відповідно до Правил Біржі та чинного законодавства.

3.25. Поставка ЦП, придбаних на Аукціоні, проводиться згідно чинного законодавства.

3.26. Оплата реєстраційного внеску, гарантійного внеску, оплата акцій та інші платежі, що проводяться в якості забезпечення виконання умов Аукціону, здійснюється на рахунок №26501184084 у АБ "Укргазбанк", код банку 320478, отримувач: ПАТ "Фондова біржа "Перспектива", код за ЄДРПОУ 33718227», з урахуванням умов договору про участь в Аукціоні.

3.27. У разі, якщо Учасник Біржових торгів сплачує реєстраційний та/або гарантійний внесок з порушенням умов цього Регламенту та договору про участь в Аукціоні, такий платіж повертається йому, як помилковий.

3.28. Призупинення Аукціону, припинення Аукціону, поновлення Аукціону, підготовка чергових біржових торгів та інформування про їх проведення здійснюється згідно чинного законодавства.

Перелік документів та дій для покупців для участі в аукціоні - Перелік документів

Шаблони документів:

·        Заява на участь в Аукціоні (подається окремо, в строки та в порядку, передбаченому Інформацією про продаж на Аукціоні пакету акцій) – Заява на участь

·        Опитувальники юридичної та фізичної особи – Опитувальник юридичної особи ; Опитувальник фізичної особи

·        Договір на участь в Аукціоні -

·        Довіреність на Уповноважену особу - Довіреність на Уповноважену особу

·        Документи для укладення договору про надання послуг ЕЦП з ЦСК Біржі та підключення Торгового терміналу (для не членів Біржі, які самостійно виступають в Аукціоні)

Законодавчі, нормативно-правові та інші інформаційні документи

·        Закон України «Про приватизацію державного майна»

·        Закон України «Про захист економічної конкуренції»

·        Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»

·        Положення про порядок продажу в процесі приватизації на фондових біржах пакетів акцій акціонерних товариств

·        Публікація газети «Хрещатик» від 13.02.2015

·        Публікація газети «Хрещатик» від 10.02.2015

·        Публікація газети «Хрещатик» від 06.02.2015

·        Повідомлення на офіційному інтернет-сайті Біржі від 13.02.2015, 10.02.2015, 06.02.2015, що містять, зокрема, копію наказу продавця про затвердження пакету акцій АТ, які підлягають продажу на аукціоні на Біржі; копію інформаційного повідомлення про продаж пакета акцій на аукціоні; копії балансів та звітів про фінансові результати АТ, акції яких підлягають продажу на аукціоні, за останні три роки та за останній звітний період.

Відповідно до п. 6.8 Положення, Біржа проводить приймання й реєстрацію замовлень на придбання протягом двох робочих днів, що передують торгам, і закінчує приймання документів о 13-й годині дня, що передує торгам.

18 лютого 2015 р.