Інформація про проведення на Біржі Аукціону щодо продажу акцій ПАТ "Одеський припортовий завод".


26.08.2015 року на ПАТ «Фондова біржа «Перспектива» відбудеться аукціон з продажу акцій ПАТ "Одеський припортовий завод" у кількості 39 927 200 шт., що становить 5% статутного капіталу товариства.

Номінальна вартість 1 акції – 1,00грн.

Форма випуску – бездокументарна.

Початкова ціна продажу акцій: 450 000 000,00грн.

Коротка інформація про емітента.

1. Повне найменування

Публiчне акцiонерне товариство "Одеський припортовий завод"

2.Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

3.Код за ЄДРПОУ

00206539

4. Місцезнаходження

65481Одеська обл., м.Южне вул.Заводська, 3

5. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

АОО 187946

6. Дата проведення державної реєстрації

25.11.1996р.

7. Територія (область)

Одеська

8. Статутний капітал (грн)

798 544 000,00

9. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі

99.5667%

10. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0

11. Середня кількість працівників (осіб)

3 921

12. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

20.15Виробництво мiнеральних добрив та азотних сполук52.24Транспортне оброблення вантажiв 52.10Складське господарство

13. Органи управління підприємства

Загальнi збори акцiонерiв, Наглядова рада, Правлiння, Ревiзiйна комiсiя

14. Банки, що обслуговують емітента:

1) найменування

банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

Фiлiя "Одеське РУ" АТ "Банк "Фiнанси та кредит"

2) МФО банку

328823

3) поточний рахунок

26008013149980

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком в іноземній валюті

Ф-я АТ "Держ. експ.-iмп. банк України", Одеса

5) МФО банку

329618

6) поточний рахунок

260050101861

Додаткові відомості про емітента та умови аукціону будуть оприлюднені у повідомленні Фонду державного майна України та на офіційному сайті ПАТ «Фондова біржа «Перспектива».

Аукціон проводиться відповідно до законодавства України щодо приватизації, Правил Біржі, зареєстрованих Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку України, а також умов (регламенту) проведення Аукціону.

Див. також новину на офіційному веб-сайті ФДМУ та Інформаційне повідомлення в газеті «Відомості приватизації» від 05.08.2015 № 31 (с. 16).

 

Бюлетень аукціону, умови (регламент) аукціону, зокрема щодо порядку доступу до участі в Аукціоні, інші документи будуть опубліковані на офіційному інтернет-сайті Біржі у строки, передбачені чинним законодавством.

5 серпня 2015 р.