Увага для емітентів! Порядок розкриття інформації емітентами акцій та облігацій підприємств, які знаходяться у лістингу Біржі


30.12.2011 набули чинності зміни до Положення про розкриття інформації емітентами акцій та облігацій підприємств, які знаходяться у лістингу організатора торгівлі, затвердженого рішенням Комісії від 22.06.2010 № 981, відповідно до яких емітент після розміщення особливої інформації в ЕСКРІН зобов'язаний повідомити організатора торгівлі про розкриття такої інформації у порядку, погодженому з організатором торгівлі.

Відповідно до цього зазначаємо наступне.

Договорами на допуск цінних паперів до біржових торгів та про включення цінних паперів до біржового реєстру передбачено зобов’язання емітента надавати Біржі інформацію згідно вимог, встановлених в Правилах Біржі, у письмовій формі не пізніше, ніж на наступний робочий день.

Аналогічні вимоги передбачені п. 6.14 Розділу 6 чинних Правил Біржі, зареєстрованих Комісією, зокрема: «Емітенти … мають розкривати Біржі регулярну та особливу інформацію емітента в обсязі, що подається ними до Комісії згідно нормативно-правових актів Комісії. Розкриття регулярної інформації емітентом на Біржі не може здійснюватись раніше розміщення такої інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних про ринок цінних паперів Комісії... Біржа у порядку, погодженому з емітентом, цінні папери якого знаходяться у лістингу Біржі, отримує інформацію від емітента у разі оприлюднення ним інформації (регулярної або особливої інформації, або інформації про іпотечні цінні папери) в стрічці новин загальнодоступної інформаційної бази даних про ринок цінних паперів Комісії».

При цьому, відповідно до п.8 Розділу ІІІ Положення про функціонування фондових бірж, затвердженого Рішенням Комісії від 19.12.2006 № 1542, та п. 2.12 Розділу 2 Правил Біржі, нерозкриття емітентом цінних паперів, які знаходяться у біржовому реєстрі, інформації перед фондовою біржею, якщо надання такої інформації передбачено правилами фондової біржі та договором між фондовою біржею та емітентом, є підставою для припинення торгівлі цінним папером або іншим фінансовим інструментом на фондовій біржі.

Таким чином, оскільки зобов’язання емітента лістингових акцій або облігацій щодо повідомлення Біржі про розкриття інформації в ЕСКРІН та порядок його виконання (у письмовій формі не пізніше, ніж на наступний робочий день) передбачений чинним законодавством, договірними відносинами та Правилами Біржі, то невиконання такого зобов’язання є підставою для припинення торгівлі та виключення акцій або облігацій емітента з біржового реєстру.

Повідомлення емітента має містити посилання на дату та зміст розміщення особливої інформації в ЕСКРІН і може надаватися у письмовій формі (рекомендованим листом, засобами факсимільного зв'язку, засобами BIT eTrade Mail тощо). Зазначаємо, що наявність листа з таким повідомленням є підтвердженням факту виконання емітентом відповідної вимоги чинного законодавства. 

 

10 січня 2012 р.